Η σχολική σας κοινότητα αναγνωρίζει την αξία της συμπερίληψης και της διαφορετικότητας;

Τώρα μπορείτε να διαδραματίσετε σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των μελλοντικών εκπαιδευτικών πρακτικών μέσω του προγράμματος Inclusive Schools.

Το πρόγραμμα Inclusive Schools θα ενθαρρύνει σχολεία σε όλη την Ευρώπη να διαμορφώσουν πρακτικές συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, οι οποίες έχουν ως στόχο την ενεργή συμμετοχή και πρόκληση της σχολικής τους κοινότητας.

Το πρόγραμμα υποστηρίζει τη δημιουργία ενός σχολικού περιβάλλοντος όπου οι δάσκαλοι και οι νέοι αγκαλιάζουν και αποδέχονται τις προκλήσεις και τα οφέλη της διαφορετικότητας. Η υιοθέτηση μιας συμπεριληπτικής προσέγγισης συνεπάγεται την ανάπτυξη μαθησιακού περιβάλλοντος όπου ο κάθε μαθητής έχει ίσες ευκαιρίες για να πετύχει.

Στο πλαίσιο του προγράμματος Inclusive Schools θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες δραστηριότητες στις οποίες τα σχολεία θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο:

  • Ανάπτυξη εργαλείων διερεύνησης και χαρτογράφησης της διαφορετικότητας καθώς και σχεδιασμού στρατηγικής
  • Δημιουργία πρακτικών οδηγιών
  • Επιμόρφωση εκπαιδευτών κι εκπαιδευτικών
  • Θέσπιση ενός συστήματος πιστοποίησης σχολείων

Γνωρίζουμε ότι η συμπεριληπτική εκπαίδευση είναι απαραίτητη για την αλλαγή αντιλήψεων και την κατάργηση των εμποδίων στα σχολεία. Τα σχολεία που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα λάβουν τα εφόδια για να πραγματοποιήσουν αυτή την αλλαγή στο σχολικό τους περιβάλλον.

Οι αρχές της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης θα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο κάθε Ευρωπαϊκού σχολείου. Θα εργαστούμε μαζί για να ενθαρρύνουμε και να ενδυναμώσουμε την ηγετική ομάδα του σχολείου ώστε να μπορέσει να ενσωματώσει τις αρχές της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης που αρμόζουν σε κάθε πλαίσιο.

Η προσέγγιση όσο το δυνατόν περισσότερων σχολείων στην Ευρώπη είναι το κλειδί της επιτυχίας του προγράμματος Inclusive Schools.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια καινοτόμα εκστρατεία ενημέρωσης, ένα σχέδιο για τη δημιουργία ενός βήματος επικοινωνίας ανάμεσα στη σχολική κοινότητα και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, δημιουργώντας έτσι έναν δίαυλο διαλόγου ανάμεσα στις δύο πλευρές σχετικά με τη συμπερίληψη και τη διαφορετικότητα.