Το πρόγραμμα Inclusive Schools έχει ως στόχο να ενισχύσει την εφαρμογή μίας συμπεριληπτικής πρακτικής στα σχολεία βοηθώντας την άρση βασικών εμποδίων:

Υπερβολικά μεγάλος αριθμός μαθητών στην τάξη. Γνωρίζουμε ότι ο μεγάλος αριθμός μαθητών στις τάξεις μπορεί να δυσκολέψει τους εκπαιδευτικούς στην προσπάθειά τους να φροντίσουν τις επιπλέον ανάγκες που χαρακτηρίζουν ορισμένα παιδιά στην τάξη τους.

Προκαταλήψεις κατά της διαφορετικότητας στο σχολείο. Για παράδειγμα, κατά των παιδιών προσφύγων και μεταναστών, των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες, ο σχολικός εκφοβισμός, τα στερεότυπα με βάση το φύλο ή την οικονομική ευχέρεια.

Έλλειψη στήριξης σεένα άκαμπτο εκπαιδευτικό σύστημα και ένα ενιαίο, κοινό για όλους, πρόγραμμα σπουδών.

Πίεση για τις εξετάσεις και την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών.

Χάσμα κατάρτισης και αυτοπεποίθησης ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς που καλούνται να διαχειριστούν μαθητές με διαφορετικές ανάγκες.

Παραχώρηση ενός βήματος στους εκπαιδευτικούς, όπου μπορούν να μιλήσουν ανοιχτά για τις εμπειρίες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με βάση τους ακόλουθους τομείς ανάπτυξης:

Κινητοποίηση του σχολείου με στόχο την ενεργή συμμετοχή του, μέσω των εξής πρωτοβουλιών:

1. Αναγνώριση των ανθρώπων που αποτελούν πρότυπο, καθώς αντιμετωπίζουν τη διαφορετικότητα ως ένα θετικό στοιχείο εξέλιξης.

2. Ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ όλων των φορέων στις σχολικές κοινότητες.

3. Παροχή μιας πλατφόρμας στους εκπαιδευτικούς, όπου θα μπορούν να μοιραστούν και να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Εφοδιασμός των εκπαιδευτικών με εργαλεία κοινωνικής συμπερίληψης. Τα εργαλεία αυτά βασίζονται σε μια εκπαίδευση που εστιάζει στις δεξιότητες ζωής, στις αξίες και στα ανθρώπινα δικαιώματα. Σε αυτά περιλαμβάνονται η μεθοδολογία, διάφορες πιλοτικές δραστηριότητες, η πλατφόρμα που έχει ως στόχο τη διαμόρφωση μιας κουλτούρας για τη συμπερίληψη, μια θεματική εβδομάδα για την συμπερίληψη (Inclusion Week) καθώς και το σχέδιο δράσης για την συμμετοχή στην κοινότητα των συμπεριληπτικών σχολείων (Inclusive Schools Community).

Προσέλκυση πολλαπλών φορέων της εκπαίδευσης σε ουσιαστική συζήτηση γύρω από το συμπεριληπτικό σχολείο και τον διαπολιτισμικό διάλογο.

Αντιμετώπιση ζητημάτων μέσα από την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών. Ενίσχυση της κριτικής σκέψης, των δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων. Ενίσχυση της συνεργασίας μέσω διαφόρων εκπαιδευτικών εργαλείων, διασφαλίζοντας ότι όλα τα παιδιά και οι νέοι έχουν ίσες ευκαιρίες ανάπτυξης.

Ομαλότερη ενσωμάτωση των μαθητών που προέρχονται από διαφορετικό περιβάλλον στο σχολείο και στην κοινωνία.

Στόχος μας είναι να φέρουμε τις παρακάτω θετικές αλλαγές στα σχολεία σε όλη την Ευρώπη:

Ανάπτυξη υλικού και μεθοδολογίας σχετικά με την συμπερίληψη, τα οποία είναι συμβατά με τα σημερινά εκπαιδευτικά συστήματα, μέσα από τη συνεργασία με το σχολική κοινότητα.

Υποστήριξη των εκπαιδευτικών στην επαγγελματική ανάπτυξή τους σχετικά με τη διαχείριση της σχολικής τάξης, μέσα από τη δημιουργία και την προώθηση μιας ενιαίας δεοντολογίας για τη συμπερίληψη για όλα τα σχολεία.

Διαμόρφωση μιας αποδοτικής πλατφόρμας επικοινωνίας μεταξύ των σχολείων, των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής σχετικά με τη συμπερίληψη, σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.

Παροχή εργαλείων για αποδοτική επικοινωνία και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών ως προς τη συμπερίληψη ανάμεσα στα σχολεία και τους θεσμούς της Ευρώπης.

Άσκηση επιρροής στην εθνική και ευρωπαϊκή πολιτική, με στόχο την καθιέρωση πρακτικών συμπερίληψης και την ενίσχυση της αποτελεσματικής μάθησης, της υγείας και ψυχοκοινωνικής ευημερίας για όλους τους μαθητές.

Επιθυμία μας είναι το πρόγραμμα Inclusive Schools να μεταμορφώσει τη συμπεριληπτική εκπαίδευση στην Ευρώπη, επιτυγχάνοντας τα ακόλουθα:

Μια διεθνή ομάδα αποτελούμενη από 13 εκπαιδευτές, που θα μεταδώσουν τις βέλτιστες πρακτικές του προγράμματος Inclusive Schoolsκαι θα οργανώσουν τις πιλοτικές δραστηριότητες στα σχολεία σε όλη την Ευρώπη.

Άμεση συμμετοχή 13.000 μαθητών μέσω των πιλοτικών δραστηριοτήτων της μεθοδολογίας στα σχολεία, καθώς και έμμεση ευαισθητοποίηση 75.000 μαθητών από όλη την Ευρώπη μέσα από την εκστρατεία ενημέρωσης, τη συμμετοχή στη θεματική εβδομάδα (Inclusion Week) και το σχέδιο δράσης για συμμετοχή στην κοινότητα των συμπεριληπτικών σχολείων (Inclusive Schools)

Μια ενδελεχή μεθοδολογία η οποία θα δώσει στα σχολεία τη δυνατότητα να κατανοήσουν και να αγκαλιάσουν τη διαφορετικότητα εντός της δικής τους σχολικής κοινότητας, να εντοπίσουν τις ανάγκες των διαφορετικών ομάδων και να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο που έχουν οι σχολικές δραστηριότητες και η κουλτούρα του σχολείου σε αυτές. Στόχος είναι η δημιουργία μιας στρατηγικής και ενός σχεδίου δράσης για τη συμπερίληψη, σύμφωνα με το πρόγραμμα Inclusive Schools.

Μια καινοτόμος εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που απευθύνεται σε σχολεία σε όλη την Ευρώπη, μέσα από το σχέδιο δράσης για συμμετοχή στην κοινότητα των συμπεριληπτικών σχολείων (Inclusive Schools community) του προγράμματος Inclusive Schools και τη συμμετοχή στη θεματική εβδομάδα για τη συμπερίληψη (Inclusion Week).

Ανοιχτός διάλογος ανάμεσα στο σχολείο και τους υπεύθυνους χάραξης της πολιτικής στο ζήτημα της συμπερίληψης.