Το πρόγραμμα «Inclusive Schools» θα εστιάσει στην καταπολέμηση των διακρίσεων εις βάρος των μαθητών ανεξαρτήτως φυσικών χαρακτηριστικών, ειδικών αναγκών, φυλής, γένους και κοινωνικοοικονομικής κατάστασής τους.

Επιθυμία μας είναι να ενθαρρύνουμε τα σχολεία προς μια διαπολιτισμική εκπαίδευση, προς μια μορφή που αποδέχεται και σέβεται τη φυσιολογική παρουσία της διαφορετικότητας σε όλους τους τομείς της ζωής.

Θα συνεργαστούμε με σχολεία με στόχο την ενσωμάτωση στον πυρήνα της κοινότητας των νέων που προέρχονται από διαφορετικό υπόβαθρο, βοηθώντας τους να αναπτύξουν ένα ισχυρό αίσθημα τόσο της δικής τους ταυτότητας όσο και της συλλογικότητας με τους συνομήλικούς τους.

Το πρόγραμμα θα διενεργηθεί σε συνεργασία με έξι οργανισμούς από τη Βρετανία, το Βέλγιο, την Ισπανία, την Ελλάδα και την Πολωνία και θα διαρκέσει δύο χρόνια.

Επιθυμία μας είναι να συμμετέχουν όλοι όσοι επιτελούν σημαντικό ρόλο στη διοίκηση σχολείων, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται:

  • Σχολικές κοινότητες – διευθυντές σχολείων, δάσκαλοι, καθηγητές, μαθητές, σχολικοί σύμβουλοι, σχολικοί ψυχολόγοι και γονείς
  • Υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και προσωπικό δημοσίων αρχών – θεσμικά όργανα της ΕΕ, υπουργεία και τοπικές αρχές
  • Ιδρύματα και οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στην εκπαίδευση, τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο
  • Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν θα συναποτελέσουν μια κοινότητα ηγετών, επιφορτισμένων με τη συνεισφορά ιδεών για τη διαμόρφωση στρατηγικών συμπερίληψης για τα σχολεία της Ευρώπης. Θα στηρίξουμε αυτές τις σχολικές κοινότητες ώστε να αναλάβουν υπερασπιστικό ρόλο για την αλλαγή κουλτούρας, να αναπτύξουν αυτοπεποίθηση στην αντιμετώπιση των διακρίσεων και να προετοιμαστούν για την υποστήριξη των δικών τους πρωτοβουλιών που αφορούν τη συμπερίληψη.

Μέσω της συνεργασίας με αυτούς τους ηγέτες, το πρόγραμμα θα επηρεάσει το σύνολο της σχολικής κοινότητας και θα στηρίξει τη δημιουργία ενός σχεδίου δράσης για την πρακτική εφαρμογή μελλοντικών στρατηγικών συμπερίληψης στα σχολεία της Ευρώπης.