Inclusieve scholen zullen zich concentreren op het wegnemen van de belangrijkste belemmeringen voor een inclusieve onderwijspraktijk:

Overbevolking in klassen. We weten dat dit het voor leraren moeilijk kan maken om tegemoet te komen aan extra behoeften die sommige jongeren in hun klas hebben.

Bias tegen diversiteit in schoolgemeenschappen, bijvoorbeeld tegen vluchtelingen- en immigrantenkinderen, kinderen met leerstoornissen, pesten, gendergerelateerde stereotypering of armoede.

Gebrek aan ondersteunende teams, een star onderwijssysteem of een one-size-fits-all curriculum.

Druk op examen- en curriculumresultaten.

Ontbreken van de training en het zelfvertrouwen bij leraren die belast zijn met het omgaan met studenten die aanvullende en uiteenlopende behoeften hebben.

Leraren de ruimte geven om vrijuit te praten over hun ervaringen en uitdagingen.

Het project is ontworpen met volgende ontwikkelingsgebieden in gedachte:

De schoolgemeenschap motiveren tot actieve betrokkenheid door:

  1. Het identificeren van rolmodellen die diversiteit aanpakken als een positief ontwikkelingselement
  2. Het aanmoedigen van samenwerking tussen actoren binnen de schoolgemeenschappen
  3. Het bieden van een platform voor leraren om hun uitdagingen te delen en erover van gedachten te wisselen en hen uit te rusten met hulpmiddelen voor sociale inclusie op basis van levensvaardigheden, waarden-gebaseerd en mensenrechten-gericht onderwijs. Deze hulpmiddelen zullen een methodiek, een pilootproject, een platform voor inclusiecultuur, een Inclusieweek en een ‘Inclusive Schools’ certificatieschema omvatten.

Het betrekken van verschillende belanghebbers bij betekenisvolle communicatie over inclusieve scholen en intercultureel dialoog

Het aanpakken van problemen door de ontwikkeling van psycho-emotionele studenten; het stimuleren van kritisch denken, probleemoplossend denken, besluitvorming en samenwerking door middel van verschillende educatieve hulpmiddelen die ervoor zorgen dat alle kinderen en jongeren gelijke kansen hebben voor inclusieve ontwikkeling

Het mogelijk maken van vlottere integratie van studenten met verschillende achtergronden in schoolgemeenschappen en in de samenleving

We streven ernaar om volgende positieve veranderingen in scholen in heel Europa te maken:

Ontwikkel praktisch materiaal en methodiek rond inclusie die werken met de huidige onderwijssystemen door samen te werken met de schoolgemeenschap

Ondersteun de professionele ontwikkeling van leraren in klasmanagement door een schoolbrede inclusieve sfeer te creëren en te promoten

Leg de basis voor een effectief communicatieplatform over inclusie tussen scholen, onderwijsinstellingen en beleidsmakers op lokaal en internationaal niveau

Voorzie de hulpmiddelen voor effectieve communicatie en het delen van goede inclusiepraktijken tussen scholen en instellingen in Europa

Beïnvloed nationale en EU-beleidsagenda’s met als doel inclusieve schoolpraktijken te mainstreamen en bevorder effectief leren, gezondheid en psychosociaal welzijn voor alle studenten

We willen dat ‘Inclusive Schools’ inclusieve onderwijspraktijken in heel Europa transformeert door de volgende resultaten te bereiken:

Een internationale pool van 13 trainers uitgerust om best-practices van ‘Inclusive Schools’ te verspreiden die in staat zijn om pilootactiviteiten uit te voeren in scholen in Europa

Directe betrokkenheid van13.000 studenten via de pilootactiviteiten op scholen, evenals indirect bereik van 75.000 studenten in heel Europa via de communicatiecampagne, deelname aan de Inclusieweek en ‘Inclusive Schools’

Een diepgaande methodiek die scholen in staat zal stellen de diversiteit van hun eigen schoolgemeenschap te begrijpen en te omarmen, de behoeften van deze diverse groepen te identificeren en de impact van de schoolactiviteiten en -cultuur op deze groepen te beoordelen, wat leidt tot een inclusieve schoolstrategie en een actieplan

Een innovatieve communicatie- en bewustmakingscampagne die ten minste 500 schoolgemeenschappen in heel Europa bereikt via het ‘Inclusive Schools’ certificatieschema en via deelname aan de Inclusieweek

Open dialoog tussen de schoolgemeenschap en beleidsmakers over inclusie